ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ปี 2560 เรื่อง ลักษณะการเข้าถึงโครงการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล: ประสบการณ์ภาคสนามจากภาคเหนือและภาคใต้ของไทย

1 July 2017

เนื้อหาโดยย่อ

ลักษณะการเข้าถึงโครงการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล: ประสบการณ์ภาคสนามจากภาคเหนือและภาคใต้ของไทย*
ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์**
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุนิสา ช่อแก้ว***
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สติธร ธนานิธิโชติ****
สถาบันพระปกเกล้า
วิชุดา สาธิตพร*****
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ