ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ปี 2560 เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า กับวิกฤตไฟป่าของประเทศไทย

1 July 2017

เนื้อหาโดยย่อ

เหลียวหลัง แลหน้า กับวิกฤตไฟป่าของประเทศไทย
สวรินทร์ เบ็ญเด็มอะหลี*
นักวิชาการอิสระ