ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ปี 2560 เรื่อง พฤติกรรมการใช้จักรยาน และแนวทางการส่งเสริม การใช้จักรยานบนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

1 July 2017

เนื้อหาโดยย่อ

พฤติกรรมการใช้จักรยาน และแนวทางการส่งเสริม การใช้จักรยานบนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี*
บวร ทรัพย์สิงห์**
วิชยา โกมินทร์***
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย