ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ปี 2560 เรื่อง ปริทัศน์หนังสือ Book Review: จาก ‘กลไกของสังคม’ ถึง ‘โลกสมมติ’: จินตนาการสังคมวิทยาของศาสตราจารย์พัทยา สายหู

1 July 2017

เนื้อหาโดยย่อ

จาก ‘กลไกของสังคม’ ถึง ‘โลกสมมติ’: จินตนาการสังคมวิทยาของศาสตราจารย์พัทยา สายหู