กลุ่มวิจัย

กลุ่มวิจัยความมั่นคงของมนุษย์กับการพัฒนา

หัวหน้ากลุ่มวิจัย ดร.ศยามล เจริญรัตน์

สมาชิกกลุ่ม
1. อาจารย์ ดร.พินิจ ลาภธนานนท์
2. นางสาวอังคณา ชินเดช
3. นางสาวรัศมี เอกศิริ

รายละเอียดกลุ่มงานวิจัย
ปัญหาความไม่มั่นคงของมนุษย์เกิดขึ้นในทุกกลุ่มประชากร เนื่องจากสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม และผลจากการพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน กลุ่มวิจัยนี้มุ่งหวังที่จะสะท้อนภาพหลากหลายมุมมอง และผลของการพัฒนาที่กระทบต่อชุมชนและประชาชนในกลุ่มต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาในสังคม การดำเนินการผ่านสหสาขาความรู้จะช่วยให้สามารถพัฒนาทั้งองค์ความรู้และแนวทางการสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ในกลุ่มประชากรต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยาเพสติด กลุ่มคนเร่ร่อน หรือกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างเหมาะสม

 

กลุ่มวิจัยชุมชนและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้ากลุ่มวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย

สมาชิกกลุ่ม
1. อาจารย์ ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน
2. ดร.อเนกพล เกื้อมา
3. นางสาวพิชญา สุรพลชัย

รายละเอียดกลุ่มงานวิจัย
กลุ่มงานวิจัยที่ดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชน การวิจัยชุมชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดการองค์กร รวมถึงการจัดการความรู้และเทคโนโลยีการศึกษาการวิจัย

 

กลุ่มวิจัยสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม

หัวหน้ากลุ่มวิจัย นางสาววิชยา โกมินทร์

สมาชิกกลุ่ม
1. ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล
2. ดร.มนทกานต์ ฉิมมามี
3. ดร.กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล
4. นายบวร ทรัพย์สิงห์

รายละเอียดกลุ่มงานวิจัย
กลุ่มวิจัยสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิจัยสถานการณ์เรื่องสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคมของกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไทย โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิทธิของพลเมืองและสิทธิผู้ด้อยโอกาส กลุ่มวิจัยสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคมได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่องการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมในเรื่องที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนจนเมือง โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างชุมชนต้นแบบด้านการรับมือและฟื้นฟูจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โครงการศึกษาการปรับตัวของลูกจ้างในระบบภาคเอกชน โครงการติดตามและสังเคราะห์องค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน รวมถึงการดำเนินงานแผนงานพัฒนาองค์ความรู้และยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพคนไร้บ้าน

 

กลุ่มวิจัยพลวัตวัฒนธรรมและชาติพันธุ์

หัวหน้ากลุ่มวิจัย อาจารย์ ดร.นฤมล อรุโณทัย

สมาชิกกลุ่ม
1. นาวสาวสุดธิดา วงศ์สถาพรพัฒน์
2. นายปกรณ์ เลิศเสถียรชัย
3. นายพลาเดช ณ ป้อมเพชร
4. นางสาวอุษา โคตรศรีเพชร

รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มงานวิจัย

กลุ่มวิจัยพลวัตวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม การเปลี่ยนผ่านของชุมชนสู่สังคมสมัยใหม่ ความเป็นชาติพันธุ์ในสังคมร่วมสมัย และทางเลือกการพัฒนาในบริบทของวัฒนธรรม ท่ามกลางสังคมที่ซับซ้อนและกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม จึงจำเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้เพื่อที่จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมุมมองของผู้คนชายขอบที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาที่ไม่เน้นความสำคัญของชุมชนและเยื่อใยทางสังคมวัฒนธรรม