หลักการและเหตุผล/ Conference objectives

 

หลักการและเหตผล/ Conference objectives

แม้ว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) จะได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางในแวดวงการกำหนดนโยบายทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ แต่ประเด็นท้าทายสังคมไทยอยู่ที่ว่าทั้งรัฐบาล ภาคธุรกิจ และสังคมจะก้าวไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างไร ประเทศไทยได้ดำเนินการพัฒนาภายใต้ความคิดกระแสหลักเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสมัยใหม่โดยใช้การเติบโตทางเศรษฐกิจบนฐานของการดูดซับทรัพยากรธรรมชาติมานานกว่าครึ่งศตวรรษแล้ว ในเวลานี้ คนในสังคมโดยเฉพาะผู้กำหนดนโยบายจะสามารถฝ่าข้ามความคิดและวิธีปฏิบัติแบบเดิมๆ ไปได้อย่างไร โจทย์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนจึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเพื่อที่จะก้าวไปสู่ศตวรรษที่ 21

 

การสัมมนาวิชาการประจำปี 2560  ของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้สังคม และชุมชนวิชาการสำรวจประเด็นที่เป็นวาระสำคัญของการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ยั่งยืน โดยออกจากวิธีคิด วิธีปฏิบัติ และการประเมินคุณค่าการพัฒนาแบบเดิม ไปสู่เงื่อนไขที่ทำให้เกิดนวัตกรรมทางสังคม และเทคโนโลยี ที่จะเป็นคำตอบสำหรับความยั่งยืนในระยะยาวมากยิ่งขึ้น การสัมมนาวิชาการนี้เป็นเวทีที่อาจต้องการคำถามมากพอๆ กับคำตอบ ทั้งในแง่การศึกษาวิจัยและการผลักดันนโยบาย

 

คำถามพื้นฐานคือ สังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไร เพื่อให้สามารถก้าวไปสู่เงื่อนไขของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นจริงได้ในอนาคตอันใกล้  การสัมมนามุ่งหวังให้มีผู้สนใจร่วมเสนอผลงานทางวิชาการที่ช่วยกำหนดประเด็นวิจัยที่สำคัญ และวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนในสังคมไทยและสังคมโลก