หลักเกณฑ์การส่งบทความ/ Manuscript

 

บทคัดย่อ (Abstract)

กรุณาส่งบทคัดย่อเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยมีรูปแบบการเขียนและรายละเอียด ดังนี้

รูปแบบการส่งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็ม

การพิจารณาบทคัดย่อจะยึดตามหัวข้อย่อยทั้ง 8 หัวข้อ ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบตัวสะกด การใช้ภาษา รวมถึงตรวจสอบข้อมูลและรูปแบบให้ถูกต้องก่อนนำส่ง หมดเขตรับบทคัดย่อภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 โดยส่งมาที่ cusricf2017@gmail.com ฝ่ายการจัดประชุมจะแจ้งผลตอบรับบทคัดย่อทางอีเมลภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2560

 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Full paper)

          หากได้รับการแจ้งผลตอบรับบทคัดย่อแล้ว กรุณาส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์เป็นไฟล์ MS Word มาที่ cusricf2017@gmail.com ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ด้วยรูปแบบการเขียนและรายละเอียดเช่นเดียวกับบทคัดย่อ แต่ความยาวของเนื้อหาไม่เกิน 10-15 หน้า บทความที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีคุณภาพดีจะได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสังคมหรือหนังสือเล่มของสถาบันวิจัยสังคมต่อไป

 

การนำเสนอแบบ Oral Presentation

1.ผู้นำเสนอจะต้องจัดทำงานนำเสนอบทความวิจัยในรูปแบบโปรแกรม Power point หรือรูปแบบอื่นที่เป็นโปรแกรมพื้นฐาน
Power point presentation or other basic program are available.

2.ใช้เวลานำเสนอเรื่องละไม่เกิน 10-12 นาที ตอบข้อซักถามไม่เกิน 5 นาที
presentation time is 10-12 minutes and 5 minutes for discussion.

3.ผู้นำเสนอจะต้องนำไฟล์นำเสนอให้กับเจ้าหน้าที่ประจำห้องย่อยเพื่อตรวจสอบและนำลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนขึ้นนำเสนอในวันที่ท่านมีการนำเสนอ
please contact staff before presentation time.