แนะนำสถาบัน

 • จุดเริ่มต้นสู่ปัจจุบัน
  เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ สถาบันวิจัยสังคม ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
  คือ การดำเนินการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศในการพัฒนา โดยเน้นงานวิจัยทาง สังคมศาสตร์เป็นพื้นฐาน
  ต่อมา สถาบันวิจัยสังคม ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอิสระ
  สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน เมื่อ วันที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๗
 • ปณิธาน
  สร้างสมองค์ความรู้ ความคิด ข้อคิดเห็นที่ทำให้สถาบันวิจัยเป็นหนึ่ง (Authority) ในมิติที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยในด้านต่าง ๆ ที่เป็นพันธกิจของสถาบันฯ
 • ภารกิจหลัก

– สร้างองค์ความรู้เชิงรุกเพื่อทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในบริบทใหม่
– ส่งเสริมการรับใช้สังคมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ความเหลื่อมล้ำ และการสร้างรายได้
– เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐด้านการพัฒนาทางสังคม ติดตามพลวัตความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปิดพื้นที่การถกเถียงสร้างทางเลือกเชิงนโยบาย
– ผลิตนักวิจัยที่มีความเป็นเลิศด้านองค์ความรู้และบริการสังคม/ชุมชน

 • วิสัยทัศน์
  สถาบันวิจัยสังคม มุ่งสร้างองค์ความรู้และทางเลือกการพัฒนาเพื่อสังคมที่ยั่งยืนและเป็นธรรม