แนะนำสถาบัน

 • จุดเริ่มต้นสู่ปัจจุบัน
  เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ สถาบันวิจัยสังคม ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
  คือ การดำเนินการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศในการพัฒนา โดยเน้นงานวิจัยทาง สังคมศาสตร์เป็นพื้นฐาน
  ต่อมา สถาบันวิจัยสังคม ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอิสระ
  สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน เมื่อ วันที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๗
 • ปณิธาน
  สร้างสมองค์ความรู้ ความคิด ข้อคิดเห็นที่ทำให้สถาบันวิจัยเป็นหนึ่ง (Authority) ในมิติที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยในด้านต่าง ๆ ที่เป็นพันธกิจของสถาบันฯ
 • พันธกิจ
  มุ่งแสวงหาความรู้และความเข้าใจในกระบวนการทางสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบที่เกิด
  จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อเป็นองค์ความรู้ซึ่งสังคมจะใช้ประโยชน์ทั้ง ในแง่การชี้ทางไปสู่การปรับตัวของระบบ และกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่ได้รับประโยชน์
  จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หรือเพื่อให้ได้รับผลกระทบเชิงลบที่น้อยที่สุด และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
 • วิสัยทัศน์
  สถาบันวิจัยสังคม มุ่งพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญทางสังคม เพื่อเสริมสร้าง และกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศและประชาสังคม