ห้องสมุด

บริการห้องสมุด

ห้องสมุดสถาบันวิจัยสังคม เปิดให้บริการ ณ ชั้นลอย อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ห้อง 110 สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยมีเอกสาร และรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางมนุษย์และสังคม

เวลาเปิดทำการ

เวลาทำการ จันทร์- ศุกร์ : 8.30 น.- 16.30 น.

สืบค้นข้อมูล

สามารถค้นหางาน/ข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย