ห้องสมุด

บริการห้องสมุด

ห้องสมุดสถาบันวิจัยสังคม เปิดให้บริการ ณ ชั้นลอย อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ห้อง 110
สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยมีเอกสาร และรายงานผลการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เวลาเปิดทำการ

เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ : 08.30 – 16.30 น.

สืบค้นข้อมูล

สามารถค้นหางาน และข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย