หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ชื่อหลักสูตร
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม (สหสาขาวิชา)
  Master of Arts Program in Human and Social Development
 • ชื่อปริญญา
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Art (M.A)
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  1. สถาบันวิจัยสังคม
  2. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์
  3. สถาบันเอเชียศึกษา
  4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักการและเหตุผล
         ในปัจจุบันการพัฒนาประเทศมุ่งเน้นความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับความมั่นคงในทางสังคม และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ดังในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8, 9 และ 10 ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายระดับประเทศที่ยึดถือ “คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและให้ความสำคัญต่อการกระจายอำนาจการปกครองไปยังระดับท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วนและทุกระดับชั้น การพัฒนาคนและการยึดถือคนเป็นศูนย์กลางนี้ ทำให้สังคมไทยเกิดความต้องการบุคลากรทางด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคมโดยใช้ความรู้ด้าน สหสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ประสบการณ์จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคม เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคองค์กรประชาชนในระดับต่างๆ
  ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญและความต้องการบุคลากรทางด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคมดังกล่าว จึงก่อให้เกิดความร่วมมือของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ สถาบันวิจัยสังคม และสถาบันเอเชียศึกษา ในการดำเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม เป็นหลักสูตรสหสาขาวิชา อยู่ในความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อผลิตบัณฑิตที่จะทำหน้าที่เป็นนักวิจัยทางด้านการพัฒนามนุษย์และสังคม  หลักสูตรนี้เปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2545 ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรและเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 2548 ดังนั้นเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมมากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ มีการปรับโครงสร้างของหลักสูตร โดยยกเลิกแขนงวิชาและแผนการเรียน แผน ข ส่วนแผนการเรียน แผน ก แบบ ก2 ยกเลิกรายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา และเพิ่มรายวิชาบังคับเลือกแทนรายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา
 • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนสามารถในการประยุกต์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศ
  2. เพื่อผลิตงานวิจัยหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านสหสาขาวิชาการทางสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศ
 • ปณิธานของหลักสูตร
  สร้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัย เพื่อการพัฒนาสังคม สามารถนำความรู้และประสบการณ์การวิจัยไปใช้ในงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาประเทศ
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา ได้คะแนเฉลี่ยสะสม 50
  2. มีคะแนนสอบ CU-TEP เทียบเท่า TOEFL หรือ IELTS
  3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
 • ค่าใช่จ่ายในการศึกษา
  ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท และค่าบำรุงการศึกษาอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
 • ทุนสนับสนุน
  ทุนผู้ช่วยสอน ทุนอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และค่าตอบแทนในการทำงานวิจัยในฐานะผู้ช่วยวิจัยจากโครงการวิจัยต่างๆ ตลอดจนโอกาสในการทำงานวิจัยต่อไป
 • โครงสร้างหลักสูตร
  นิสิตแผน ก แบบ ก (2) ต้องลงทะเบียนรายวิชาและมีหน่วยสะสมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และนิสิตต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และผ่านการสอบป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในภาคการศึกษาที่ 4 และทำการสอบวิทยานิพนธ์

  แผน ก. (มีวิทยานิพนธ์)
    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36
    จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 24
       – รายวิชาบังคับ 12
       – รายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา 9
       – รายวิชาเลือก 3
    จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 12

 

 • คำอธิบายรายวิชา

 • 2016501 ทฤษฎีการพัฒนาสังคม 3 (3-0-9)
  ทฤษฎีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ-สังคมกระแสหลักและทางเลือกการพัฒนา ทฤษฎีความทันสมัยและการพัฒนา ทฤษฎีวิพากษ์ การพึ่งพา กระบวนการโลกาภิวัตน์ การเติบโตขององค์การเหนือชาติและผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนา ความขัดแย้ง ความกดดัน และพลังต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาในสังคมสมัยใหม่ การเกิดประชาสังคม การติดตามตรวจสอบกระบวนการพัฒนา
 • 2016501 Social Development Theory 3 (3-0-9)
  SOC DEV THEORY

  Mainstream socio-economic development and alternative development theories; modernization and development; criticical theory; dependency theory; globalization process; growth of supra-national organizations and their impact on developing countries; conflicts,  pressure and forces resulted from the development of modern society; development of civil society; development process monitoring.
 • 2016503 วิธีวิทยาการวิจัยทางมนุษย์และสังคม 1 3 (2-6-4)
  แนวคิดและวิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เน้นการวิจัยเชิงปริมาณ การออกแบบการวิจัย การกำหนดและนิยามปัญหา การทบทวนวรรณกรรม การเลือกใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ และการรายงานผลการวิจัย ศึกษาภาคสนาม
 • 2016503 Human and Social Research Methodology I 3 (2-6-4)
  HU/SOC RES METH I

  Social science research concepts and methodologies with emphasis on quantitative techniques; research design; identification of research questions; literature review; selection of appropriate data collection techniques, data collection, data analysis, data interpretation and reporting of research results. Field work study.
 • 2016504 วิธีวิทยาการวิจัยทางมนุษย์และสังคม 2 3 (2-6-4)
  แนวคิดและวิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์  เน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ  การแก้ปัญหาการวิจัย  การประยุกต์วิธีการแสวงหาความรู้ในการทำวิจัยสาขาสังคมศาสตร์  วิธีการวิจัยเพื่อการพัฒนาในรูปแบบของการวิจัยลักษณะสหสาขาวิชา  การกำหนดแนวทางและวิธีการพัฒนามนุษย์และสังคม  ศึกษาภาคสนาม
 • 2016504 Human and Social Research Methodology II 3 (2-6-4)
  HU/SOC RES METH II

  Social science research concepts and methodologies with emphasis on qualitative techniques; research problems; application of the search of knowledge to social science researches; multi-disciplinary research and development techniques; guidelines and approaches in human and social development.
 • 2016543 ปฏิบัติการวิจัยด้านการพัฒนามนุษย์และสังคมในเอเชีย 3 (2-6-4)
  การปฏิบัติการวิจัยสนามในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์และสังคมในภูมิภาคเอเชีย โดยเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะในการวางแผนและการออกแบบการวิจัย เทคนิคการเก็บข้อมูลในสนามบริเวณพื้นที่บริเวณชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเด็นเนื้อหามุ่งเน้นถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ผลกระทบที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมของประชาชนและชุมชนในบริเวณพื้นที่ชายแดน
 • 2016543 Practicum in Research on Human and Social Development in Asia 3 (2-6-4)
  PRAC HU/SOC ASIA

  Practicum in research on human and social development in Asia as technique in conducting field research; research-skill training; research-plan development; questionnaire design, impacts on economic, social and communities.
 • 2016544 ปฏิบัติการวิจัยด้านการพัฒนาสังคม 3 (1-6-5)
  การวิจัยภาคสนามและการพัฒนาทักษะการวางแผนและการออกแบบการวิจัย เทคนิคการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาชุมชน การพัฒนาและผลกระทบต่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมโดยใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐานและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การศึกษาภาคสนาม
 • 2016544 Practicum in Research on Social Development 3 (1-6-5)
  PRAC SOC DEV

  Fieldwork and skill development in research planning and design; data collection techniques on community studies; development and its impacts on disadvantaged groups; human and social development data processing and analysis using basic statistical methods and qualitative analysis; fieldwork study.
 • 2016545 ประเด็นการพัฒนามนุษย์และนโยบายสังคม 3 (3-0-9)
  การเปรียบเทียบกระบวนทัศน์การพัฒนาที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับกระบวนทัศน์การพัฒนาที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง การสร้างดัชนีพัฒนามนุษย์ขององค์การสหประชาชาติในต้นทศวรรษ 1990 การเสนอแนวคิดการพัฒนาที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางในเวทีพัฒนาสังคมระดับโลก ผลของการพัฒนามนุษย์ในทศวรรษที่ผ่านมาในด้านคุณภาพชีวิต สิทธิพื้นฐาน เสรีภาพ ความเท่าเทียมทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 2016545 Human Development Issues and Social Policies 3 (3-0-9)
  HU DEV ISS/SOC POL

  Comparison of economic growth development and human centered development paradigms; human development index generated by the United Nations in 1990s; the incorporation of human centered development concept in world development arena; impact of human development in the last decade; quality of life, basic rights, freedom, social equity and human security.
 • 2016546 ผลกระทบทางสังคมและความขัดแย้งในการพัฒนา 3 (2-6-4)
  การพัฒนาในฐานะปรากฏการณ์ในสังคม พลวัตของการพัฒนาและกระบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การพัฒนารูปแบบต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน ผลกระทบทางสังคมอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาทั้งในระดับบุคคล ชุมชน ประเทศ  และภูมิภาค แนวทางการปรับรูปแบบการพัฒนาโดยใช้การมีส่วนร่วม กลยุทธ์การพัฒนาที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิบัติการภาคสนามเพื่อให้เกิดความเข้าใจกรณีแวดล้อมและเงื่อนไขการเกิดผลกระทบทางสังคมจากโครงการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ และกลยุทธ์การลดผลกระทบดังกล่าว
 • 2016546 Social Impact and Conflict in Development 3 (2-6-4)
  SOC IMP CONF DEV

  Development issues in terms of social phenomenon, dynamic of development and process of social, cultural, economic and environmental changes;  development patterns affecting people’s ways of  life; social impacts on development projects at individual, community, national and regional levels; alternative development approaches and the process of people’s participation; development strategies towards approaches of sustainable development; field practices in order to understand all circumstances and conditions of social impacts from various development projects and strategies to reduce their social impacts.
 • 2016548 เอเชียกับประชาคมโลก 3 (3-0-9)
  เอเชียในฐานะเป็นแหล่งที่มาของประเด็นปัญหาข้ามชาติต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของประชาคมโลก ได้แก่ โรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การก่อการร้าย และการละเมิดสิทธิมนุษยชน การจัดการกับปัญหาข้ามชาติโดยความเข้าใจในปัญหาความหลาก หลายเอเชีย ความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียกับองค์กรเหนือรัฐ การปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มต่างๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค ทั้งในระดับรัฐต่อรัฐ  และประชาชนต่อประชาชน ความร่วมมือในการจัดการกับปัญหาข้ามชาติในเอเชีย
 • 2016548 Asia and the World Community 3 (3-0-9)
  ASIA WORLD COM

  Asia as the origin of many cross border issues : diseases, environmental issues, terrorism and human rights; understanding the complexities of the issues in combination with multi-cultural setting in order to deal with cross border issues; attempt to solve cross border problems through understanding; relationship between Asia and supra-national organizations, interaction between groups within and outside the region, both at state to state level and people to people level.
 • 2016549 ภาครัฐและภาคประชาชนกับการพัฒนาสังคม 3 (3-0-9)
  แนวคิดภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับองค์การ การบูรณาการองค์การในการพัฒนาสังคม องค์กรภาคประชาชน ขบวนการทางสังคม ประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน บทบาทขององค์กรประชาชนในกระบวนการพัฒนาสังคม การจัดการความรู้ในการพัฒนา การท้าทายกระบวนทัศน์การพัฒนา กระแสหลัก กระบวนทัศน์ทางเลือกการพัฒนาจากองค์กรประชาชน
 • 2016549 Government and Civil Society Sectors and Social Development 3 (3-0-9)
  GOV CIVIL SOC DEV

  Theoretical concept of leadership and organizational behavior; social process and movement; civil society; non-governmental organization (NGOs) and community’s organization; role of government and civil society in social development.; integration of organizations in social development; knowledge management in social development; challenging mainstream development paradigm; alternative paradigm in development from civil society.
 • 2016550 สัมมนาบทบาทพุทธศาสนาในสังคมไทย 3 (3-0-9)
  แนวคิดความสำคัญของพุทธศาสนาต่อพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยบทบาทและหน้าที่ของพุทธศาสนาต่อการพัฒนาสังคมกระบวนการเปลี่ยนแปลงสังคมกับการเปลี่ยนแปลงวิถีปฏิบัติทางศาสนาในระดับชุมชนและสังคม บทบาทการพัฒนาสังคมของสถาบันสงฆ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 • 2016550 Seminar on Roles of Buddhism in Thai Society 3 (3-0-9)
  SEM RO BUD THA SOC

  Concepts about Buddhism and development; importance of Buddhism to Buddhists in Thailand; roles and functions of Buddhism in social development; social transformation and change in religious ways at community and society levels; roles of sangha institutions from the past to the present.
 • 2016551 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศในเอเชีย 3 (3-0-9)
  ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศในเอเชีย ทั้งในระหว่างประเทศ และกลุ่มประเทศ ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคทั้งกรอบทวิภาคีและพหุภาคี ในด้านการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตลอดจนผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
 • 2016551 Cooperation for International Development in Asia 3 (3-0-9)
  COOP INT DEV ASIA

  Cooperation for international development in Asia between countries and group of countries in terms of economy, society, education and human securities; cooperation for development between Thai and neighbouring countries and sub-region in bilateral and multilateral forms, including trade, investment, industry, transportation, tourism and human resources development; impacts and changes from cooperation for international development.
 • 2016611 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาแบบยั่งยืน 3 (2-6-4)
  แนวคิดและรูปแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการวิจัยและพัฒนาโดยชุมชน ระบบบูรณาการกระบวนการเรียนรู้กับการพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมของท้องถิ่น ความเสื่อมสลายของความรู้ ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตดั้งเดิมอันเนื่องมาจากการติดต่อสื่อสาร พัฒนาการทางเทคโนโลยีและการท่องเที่ยว การยอมรับและการตอบโต้ต่อการเปลี่ยน แปลงของชุมชนหรือสังคมท้องถิ่นในกระแสโลกาภิวัตน์ มุมมองในเชิงอนุรักษ์และความพยายามที่จะศึกษาฟื้นฟู ประยุกต์ และบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ปัจจุบัน รวมทั้งการวิจัยและดูงานภาคสนามในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และการสร้างองค์ความรู้ของท้องถิ่นเพื่อการปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์
 • 2016611 Local Wisdom and Sustainable Development 3 (2-6-4)
  LOC WISDOM SUS DEV

  Concepts and forms of local wisdom with regard to research and development by community; integrated system of learning and community self-reliance for sustainable development; socio-economic impacts on traditional ways of life and decline of traditional knowledge, wisdom and ways of life resulting from communication, technological development, and tourism; change acceptance and resistance of local community/society to globalizing phenomenon; conservative approach and attempts to study, revive, apply, and integrate local wisdom for current utilization including research and field work with regard to community learning process and creation of local bodies of knowledge for globalizing adaption.
 • 2016612 การพัฒนาเมืองและการวางแผน 3 (3-0-9)
  ปัจจัยในการกำหนดที่ตั้ง บทบาทและทิศทางการขยายตัวของชุมชนเมืองในระดับต่างๆ ตั้งแต่หมู่บ้านจนถึงมหานคร ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ของชุมชนเมือง ปัญหาและแนวโน้มการเจริญเติบโต แนวทางการแก้และป้องกันปัญหาด้วยการวางผังเมือง
 • 2016612 Urban Development and Planning 3 (3-0-9)
  URB DEV PLANNING

  Factors influencing the location, role, and expansion directions of urban settlements at different levels of community, from small villages to metropolises; urban spatial relations, problems and prospects of urban growth trend; prevention and solutions to problems through urban planning.
 • 2016616 โลกมุสลิมในยุคโลกาภิวัตน์ 3 (3-0-9)
  แนวคิดโลกาภิวัตน์ แนวคิดพหุวัฒนธรรม แนวคิดภูมิภาคนิยม แนวคิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจ ภาพรวมโลกมุสลิมในภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเด็นปัญหาสำคัญในมิติความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
 • 2016616 Muslim World in Globalization Era 3 (3-0-9)
  MUSLIM WORLD                                                                                  

  Concepts of globalization, multi-culturalism, regionalism, economic integration; overview of Muslim World in Middle East and Southeast Asia; important issues in security, politics, economics, society and culture.
 • 2016701 เอกัตศึกษา 1 3 (0-0-12)
  หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับมนุษย์และการพัฒนาที่ผู้ศึกษาสนใจ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ
 • 2016701 Individual Study I 3 (0-0-12)
  IND STUDY I

  Specific topics related to human and development according to the student’s interest under the instructor’s supervision.
 • 2016702 เอกัตศึกษา 2 3 (0-0-12)
  หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับมนุษย์และการพัฒนาในเชิงลึก เน้นวิธีวิจัยและการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในเรื่องที่ศึกษา โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแขนงเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ
 • 2016702 Individual Study II 3 (0-0-12)
  IND STUDY II

  In-depth in specific topics related to human and development with emphasis on research methods and critical analysis of the topic under the supervision of the expert in the area.
 • 2016811 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
 • 2016811 Thesis 12 Credits
 • 2403691 มานุษยวิทยานคร 3 (3-0-9)
  ศึกษาชุมชนเมืองในฐานะเป็นปรากฏการณ์สังคมที่สำคัญโดยพิจารณาประวัติความเป็นมาและคุณลักษณะต่างๆ ที่สำคัญของชุมชนเมือง เช่น ลักษณะทางนิเวศวิทยา ประชากร วิถีชีวิตของคนเมือง และการจัดระเบียบในสังคมเมืองที่รวมถึงสถานภาพ โครงสร้างทางชนชั้น รูปแบบต่างๆ ของการสื่อสารติดต่อกัน ที่อยู่อาศัย การอบรมและการปรับตัว
 • 2403691 Urban Anthropology 3 (3-0-9)
  URBAN ANTHRO

  The comparative study of urbanization; the social structure of cities, and the nature of urban life.
 • 2403702 ชาติพันธุ์ศึกษา 3 (3-0-9)
  ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับชาติพันธุ์ในสาขามานุษยวิทยา พิจารณาเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ ศึกษาข้อขัดแย้งและปัญหาระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์รวมทั้งนโยบายและแนวทางแก้ไข
 • 2403702 Ethnic Studies 3 (3-0-9)
  ETHNIC STUDIES                                                                          

  Historical perspective of ethic groups in Thailand; cultural characteristics of principal minorities; cultural conflict, accommodation, assimilation.