ข่าวประกาศ

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 [ 3 April 2018]

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 [ 3 April 2018]

การจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพงานฐานข้อมูลงานวิจัยสถาบันวิจัยสังคม [ 15 September 2017]

การจัดการความรู้ เรื่อง การผลิตบทความวิชาการเพื่อการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ [ 4 November 2015]

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ [ 4 November 2015]

รายชื่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในฐานข้อมูล TCI [ 4 November 2015]

ประกาศสถาบันวิจัยสังคม ประมูลการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด [ 29 October 2015]