รายนามผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง

Email: prapart.p@gmail.com

โทรศัพท์: 02-218-7399

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม

ผศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์

Email: tlaiprakobsup@hotmail.com

โทรศัพท์: 02-xxx-xxxx

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม

ผศ.ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย

Email: unruan.t@chula.ac.th

โทรศัพท์: 02-218-7390

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม

ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล

Email: jgawao@gmail.com

โทรศัพท์: 02-218-7389

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ

ดร.ศยามล เจริญรัตน์

Email: saya21@yahoo.com

โทรศัพท์: 02-218-7392

รายนามคณะกรรมการบริหาร

ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์ จันทวานิช ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ บุญมี ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม ประธานกรรมการ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม (รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา หวันแก้ว) กรรมการ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพนันท์ วรรณเทพสกุล) กรรมการ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม (ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล) กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.อมรา พงศาพิชญ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.คณิศักดิ์ อรวีระกุล กรรมการ
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการ
นางสุภา ใยเมือง กรรมการ
อาจารย์ ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย กรรมการ
นางสาวสุดธิดา วงศ์สถาพรพัฒน์ กรรมการ