วารสารวิจัยสังคม

ในวาระที่สถาบันวิจัยสังคม ครบรอบ ๔๔ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ ด้วยความมุ่งหมายที่จะเป็นดั่งเรือธงให้กับสังคมให้สมดั่งปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การเดินทางของสถาบันวิจัยสังคมที่ผ่านมายังคงตั้งมั่นอยู่ในวิสัยทัศน์ที่ว่า “มุ่งสร้างองค์ความรู้และทางเลือกการพัฒนา เพื่อสังคมที่ยั่งยืนและเป็นธรรม” และเรายังมุ่งที่จะก้าวต่อไปอย่างมุ่งมั่นและมั่นคงในฐานะเสาหลักของงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วารสารวิจัยสังคมมีบทบาทหลักในการเผยแพร่งานด้านวิชาการสู่สังคม ตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมา ที่ได้เผยแพร่หลากหลายองค์ความรู้ทั้งงานด้านวิชาการพื้นฐาน และงานด้านวิชาการประยุกต์ เรายังคงหวังว่า วารสารฉบับนี้จะยังคงตอบสนองความมุ่งหมายของเราสืบต่อไป

ในปีนี้ วารสารวิจัยสังคม ยังมีมุมมองใหม่ ๆ อันจะก้าวไปกับสังคมที่ไม่หยุดนิ่ง เรายินดีเปิดรับบทความวิชาการที่หลากหลาย ที่สามารถสะท้อนภาพของสังคมภายใต้ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งนี้

กองบรรณาธิการ

 

“ผู้ที่ประสงค์ส่งบทความ สามารถส่งได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

https://www.tci-thaijo.org/index.php/socialresearchjournal/about/index

 

ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 ปี 2560 บทบรรณาธิการ

ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 ปี 2560 เรื่อง ปัจจัยแห่งความสำเร็จต่อการริเริ่มกระบวนการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครคาร์บอนต่ำ

ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 ปี 2560 เรื่อง จอร์จ กองโดมินาส กับมโนทัศน์ทางมานุษยวิทยา ว่าด้วย “ระยะทางสังคม”

ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 ปี 2560 เรื่อง ชนบทที่เปลี่ยนผ่านและการปรับตัวในการดำรงชีพของเกษตรกร: กรณีศึกษา “ชุมชนเกษตรกรรม” ที่ จ.นครปฐม

ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 ปี 2560 เรื่อง พฤติกรรมในการเล่นเกมกระดานและองค์ประกอบ ของปัจจัยทางด้านผลกระทบจากการเล่นเกมของวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 ปี 2560 เรื่อง การเปรียบเทียบรูปแบบ และวิถีการปฏิบัติภาวนาของพุทธศาสนิกชนในกรุงเทพฯ

ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 ปี 2560 เรื่อง นิยาม และมายาคติกับความเป็นจริงของคนไร้บ้าน ผ่านการสำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 ปี 2560 เรื่อง พลเรือนไม่มีอาวุธกับการติดตามดูแลความรุนแรง: ศึกษากรณี ศูนย์ข้อมูลฯ ในช่วง“ปิดกรุงเทพฯ”

ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 ปี 2560 เรื่อง ปริทัศน์หนังสือ “การศึกษาสังคมผลไม้รวม”

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ปี 2560 บทบรรณาธิการ

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ปี 2560 เรื่อง “รู้ที่มา แต่ไม่รู้ที่ไป” ปาฐกถาพิเศษ ในวาระ 42 ปี สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ปี 2560 เรื่อง บทความพิเศษ: บทรำลึกถึงพัทยา สายหู