วารสารวิจัยสังคม

ในวาระที่สถาบันฯ ครบรอบ ๔๒ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ ด้วยความมุ่งหมายที่จะเป็นดั่งเรือธงให้กับสังคมให้สมดั่งปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การเดินทางของสถาบันวิจัยสังคมที่ผ่านมายังคงตั้งมั่นอยู่ในวิสัยทัศน์ที่ว่า “มุ่งพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญทางสังคม เพื่อเสริมสร้างและกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศและประชาสังคม” และเรายังมุ่งที่จะก้าวต่อไปอย่างมุ่งมั่นและมั่นคงในฐานะเสาหลักของงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วารสารวิจัยสังคมมีบทบาทหลักในการเผยแพร่งานด้านวิชาการสู่สังคม ตลอดระยะเวลากว่า ๓๘ ปีที่ผ่านมา ที่ได้เผยแพร่หลากหลายองค์ความรู้ทั้งงานด้านวิชาการพื้นฐาน และงานด้านวิชาการประยุกต์ เรายังคงหวังว่า วารสารฉบับนี้จะยังคงตอบสนองความมุ่งหมายของเราสืบต่อไป

ในปีนี้ วารสารวิจัยสังคม ยังมีมุมมองใหม่ ๆ อันจะก้าวไปกับสังคมที่ไม่หยุดนิ่ง เรายินดีเปิดรับบทความวิชาการที่หลากหลาย ที่สามารถสะท้อนภาพของสังคมภายใต้ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งนี้

กองบรรณาธิการ

 

“ผู้ที่ประสงค์ส่งบทความ สามารถส่งได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

https://www.tci-thaijo.org/index.php/socialresearchjournal/about/index

 

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ปี 2560 บทบรรณาธิการ

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ปี 2560 เรื่อง “รู้ที่มา แต่ไม่รู้ที่ไป” ปาฐกถาพิเศษ ในวาระ 42 ปี สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ปี 2560 เรื่อง บทความพิเศษ: บทรำลึกถึงพัทยา สายหู

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ปี 2560 เรื่อง เหตุการณ์ตากใบกับการแปลงเปลี่ยนที่ชะงักงัน

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ปี 2560 เรื่อง ความเหลื่อมล้ำข้ามชาติ: กรณีศึกษาแรงงานเมียนมาร์ในสมุทรสาคร

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ปี 2560 เรื่อง ลักษณะการเข้าถึงโครงการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล: ประสบการณ์ภาคสนามจากภาคเหนือและภาคใต้ของไทย

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ปี 2560 เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า กับวิกฤตไฟป่าของประเทศไทย

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ปี 2560 เรื่อง พฤติกรรมการใช้จักรยาน และแนวทางการส่งเสริม การใช้จักรยานบนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ปี 2560 เรื่อง พฤติกรรมการดูดวงของคนเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ปี 2560 เรื่อง ปริทัศน์หนังสือ Book Review: จาก ‘กลไกของสังคม’ ถึง ‘โลกสมมติ’: จินตนาการสังคมวิทยาของศาสตราจารย์พัทยา สายหู

ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 ปี 2559 บทบรรณาธิการ “Inclusive Society”

ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 ปี 2559 บทความพิเศษ: โครงการหลวง: รอยต่อระหว่างรัฐกับภาคประชาสังคม