วารสารวิจัยสังคม

ในวาระที่สถาบันวิจัยสังคม ครบรอบ ๔๔ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ ด้วยความมุ่งหมายที่จะเป็นดั่งเรือธงให้กับสังคมให้สมดั่งปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การเดินทางของสถาบันวิจัยสังคมที่ผ่านมายังคงตั้งมั่นอยู่ในวิสัยทัศน์ที่ว่า “มุ่งสร้างองค์ความรู้และทางเลือกการพัฒนา เพื่อสังคมที่ยั่งยืนและเป็นธรรม” และเรายังมุ่งที่จะก้าวต่อไปอย่างมุ่งมั่นและมั่นคงในฐานะเสาหลักของงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วารสารวิจัยสังคมมีบทบาทหลักในการเผยแพร่งานด้านวิชาการสู่สังคม ตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมา ที่ได้เผยแพร่หลากหลายองค์ความรู้ทั้งงานด้านวิชาการพื้นฐาน และงานด้านวิชาการประยุกต์ เรายังคงหวังว่า วารสารฉบับนี้จะยังคงตอบสนองความมุ่งหมายของเราสืบต่อไป

ในปีนี้ วารสารวิจัยสังคม ยังมีมุมมองใหม่ ๆ อันจะก้าวไปกับสังคมที่ไม่หยุดนิ่ง เรายินดีเปิดรับบทความวิชาการที่หลากหลาย ที่สามารถสะท้อนภาพของสังคมภายใต้ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งนี้

กองบรรณาธิการ

 

“ผู้ที่ประสงค์ส่งบทความ สามารถส่งได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

https://www.tci-thaijo.org/index.php/socialresearchjournal/about/index

 

ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 ปี 2559 เรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงาน: แรงงานต่างด้าวที่ทำงานรับใช้ในบ้าน

ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 ปี 2559 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับบุตรแรงงานต่างด้าว

ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 ปี 2559 เรื่อง ภูมิหลัง ภาพลักษณ์และการนิยามความหมายของนักศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 ปี 2559 เรื่อง ปริทัศน์หนังสือ Book Review: The Blue Sweater: Bridging the Gap Between Rich and Poor in an Interconnected World.

ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 ปี 2559 บทบรรณาธิการ “Inclusive Society”

ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 ปี 2559 เรื่อง บนเส้นทางสายน้ำนมแม่: อัตลักษณ์ของแม่ทำงานยุคใหม่กับความยากลำบากในความเป็นแม่

ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 ปี 2559 เรื่อง ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดของการติดตาม ดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดคดียาบ้าหลังได้รับการปล่อยตัวกลับสู่ชุมชน

ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 ปี 2559 เรื่อง กระบวนการและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านที่อยู่อาศัยของเครือข่ายสลัมสี่ภาค

ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 ปี 2559 เรื่อง การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมในการรับมือกับเหตุแผ่นดินไหวของจังหวัดเชียงรายในปี 2557

ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 ปี 2559 เรื่อง อนาคตของความมั่นคงทางอาหารในกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในประเทศไทย: ความท้าทายของชุมชน

ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 ปี 2559 เรื่อง งานที่มีคุณค่าสำหรับแรงงานทำงานบ้าน: กรณีศึกษาประเทศไทย

ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 ปี 2559 ปริทัศน์หนังสือ Joseph E. Stiglitz. The Great Divide: Unequal Societies and What We Can Do About Them.