วารสารวิจัยสังคม

ในวาระที่สถาบันวิจัยสังคม ครบรอบ ๔๔ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ ด้วยความมุ่งหมายที่จะเป็นดั่งเรือธงให้กับสังคมให้สมดั่งปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การเดินทางของสถาบันวิจัยสังคมที่ผ่านมายังคงตั้งมั่นอยู่ในวิสัยทัศน์ที่ว่า “มุ่งสร้างองค์ความรู้และทางเลือกการพัฒนา เพื่อสังคมที่ยั่งยืนและเป็นธรรม” และเรายังมุ่งที่จะก้าวต่อไปอย่างมุ่งมั่นและมั่นคงในฐานะเสาหลักของงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วารสารวิจัยสังคมมีบทบาทหลักในการเผยแพร่งานด้านวิชาการสู่สังคม ตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมา ที่ได้เผยแพร่หลากหลายองค์ความรู้ทั้งงานด้านวิชาการพื้นฐาน และงานด้านวิชาการประยุกต์ เรายังคงหวังว่า วารสารฉบับนี้จะยังคงตอบสนองความมุ่งหมายของเราสืบต่อไป

ในปีนี้ วารสารวิจัยสังคม ยังมีมุมมองใหม่ ๆ อันจะก้าวไปกับสังคมที่ไม่หยุดนิ่ง เรายินดีเปิดรับบทความวิชาการที่หลากหลาย ที่สามารถสะท้อนภาพของสังคมภายใต้ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งนี้

กองบรรณาธิการ

 

“ผู้ที่ประสงค์ส่งบทความ สามารถส่งได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

https://www.tci-thaijo.org/index.php/socialresearchjournal/about/index

 

ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 ปี 2558 เรื่อง บทบรรณาธิการ “สังคมแห่งการเรียนรู้”

ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 ปี 2558 เรื่อง ระบบเลือกตั้งกับการคาดคะเนชัยชนะในการเลือกตั้งของพรรคการเมือง

ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 ปี 2558 เรื่อง เงื่อนไขที่ทาให้เกิดปฏิบัติการสร้างอำนาจโดยการใช้ปืนเถื่อนของกลุ่มคนในท้องถิ่นหนึ่งบริเวณเชิงเขาบรรทัด

ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 ปี 2558 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพังด้วยแนวคิดพฤฒพลัง

ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 ปี 2558 เรื่อง การป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา: กรณีศึกษาโครงการเยาวชนอาสาพลังแผ่นดินตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 ปี 2558 เรื่อง กลุ่มชาติพันธุ์กูย: วิถีการดำรงชีวิตของแรงงานอพยพตัดอ้อยภายใต้อุตสาหกรรมน้ำตาลไทย

ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 ปี 2558 เรื่อง กลยุทธ์การต่อรองของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา: กรณีศึกษาชุมชนท้ายตลาด จังหวัดลพบุรี

ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 ปี 2558 เรื่อง การต่อสู้ของขบวนการเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือผ่านวาทกรรมการพัฒนา ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 ปี 2558 เรื่อง ปริทัศน์หนังสือ Collier, Paul. Exodus: How Migration is Changing Our World. Oxford University Press, 2013.1

ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 ปี 2558 เรื่อง กลยุทธ์การดำรงชีพของชาวมอแกนในเขตอุทยานแห่งชาติทะเล: การเสาะหาและสร้างสรรค์พื้นที่ดำน้ำหาสัตว์ทะเล

ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 ปี 2558 เรื่อง ชาวเลในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ เพื่อการอยู่รอดของชุมชนและวิถีวัฒนธรรม

ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 ปี 2558 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของบ้านเรือนและชุมชนอูรักลาโว้ย: กรณีศึกษาชุมชนแหลมตุ๊กแก หมู่ 4 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต*