วารสารวิจัยสังคม

ในวาระที่สถาบันวิจัยสังคม ครบรอบ ๔๔ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ ด้วยความมุ่งหมายที่จะเป็นดั่งเรือธงให้กับสังคมให้สมดั่งปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การเดินทางของสถาบันวิจัยสังคมที่ผ่านมายังคงตั้งมั่นอยู่ในวิสัยทัศน์ที่ว่า “มุ่งสร้างองค์ความรู้และทางเลือกการพัฒนา เพื่อสังคมที่ยั่งยืนและเป็นธรรม” และเรายังมุ่งที่จะก้าวต่อไปอย่างมุ่งมั่นและมั่นคงในฐานะเสาหลักของงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วารสารวิจัยสังคมมีบทบาทหลักในการเผยแพร่งานด้านวิชาการสู่สังคม ตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมา ที่ได้เผยแพร่หลากหลายองค์ความรู้ทั้งงานด้านวิชาการพื้นฐาน และงานด้านวิชาการประยุกต์ เรายังคงหวังว่า วารสารฉบับนี้จะยังคงตอบสนองความมุ่งหมายของเราสืบต่อไป

ในปีนี้ วารสารวิจัยสังคม ยังมีมุมมองใหม่ ๆ อันจะก้าวไปกับสังคมที่ไม่หยุดนิ่ง เรายินดีเปิดรับบทความวิชาการที่หลากหลาย ที่สามารถสะท้อนภาพของสังคมภายใต้ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งนี้

กองบรรณาธิการ

 

“ผู้ที่ประสงค์ส่งบทความ สามารถส่งได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

https://www.tci-thaijo.org/index.php/socialresearchjournal/about/index

 

ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 ปี 2558 เรื่อง ทับ…เพิงพักพิงในพงไพรของชาวมันนิ*

ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 ปี 2558 เรื่อง จากปฏิสัมพันธ์สู่การเข้าถึง: ความสัมพันธ์ระหว่างมลาบรีกับป่า

ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 ปี 2558 เรื่อง ความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ของชุมชนพื้นเมืองในบริบทป่าและทะเลในประเทศไทย

ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 ปี 2557

ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 ปี 2556

ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 ปี 2555

ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 ปี 2555

ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 ปี 2554

ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ปี 2554

ปีที่ 33 ฉบับที่ 1-2 ปี 2553

ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 ปี 2552

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1-2 ปี 2551 (เรื่อง 6)