วารสารวิจัยสังคม

ในวาระที่สถาบันฯ ครบรอบ ๔๒ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ ด้วยความมุ่งหมายที่จะเป็นดั่งเรือธงให้กับสังคมให้สมดั่งปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การเดินทางของสถาบันวิจัยสังคมที่ผ่านมายังคงตั้งมั่นอยู่ในวิสัยทัศน์ที่ว่า “มุ่งพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญทางสังคม เพื่อเสริมสร้างและกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศและประชาสังคม” และเรายังมุ่งที่จะก้าวต่อไปอย่างมุ่งมั่นและมั่นคงในฐานะเสาหลักของงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วารสารวิจัยสังคมมีบทบาทหลักในการเผยแพร่งานด้านวิชาการสู่สังคม ตลอดระยะเวลากว่า ๓๘ ปีที่ผ่านมา ที่ได้เผยแพร่หลากหลายองค์ความรู้ทั้งงานด้านวิชาการพื้นฐาน และงานด้านวิชาการประยุกต์ เรายังคงหวังว่า วารสารฉบับนี้จะยังคงตอบสนองความมุ่งหมายของเราสืบต่อไป

ในปีนี้ วารสารวิจัยสังคม ยังมีมุมมองใหม่ ๆ อันจะก้าวไปกับสังคมที่ไม่หยุดนิ่ง เรายินดีเปิดรับบทความวิชาการที่หลากหลาย ที่สามารถสะท้อนภาพของสังคมภายใต้ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งนี้

กองบรรณาธิการ

 

“ผู้ที่ประสงค์ส่งบทความ สามารถส่งได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

https://www.tci-thaijo.org/index.php/socialresearchjournal/about/index

 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ปี 2525

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ปี 2524

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ปี 2524

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ปี 2523

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ปี 2523

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ปี 2522

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ปี 2522

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปี 2521