บุคลากร

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางปาริชาต ชิตนุกูล

Ms.Parichart Chitnukool

โทรศัพท์: 02-218-7398

อีเมล์: pparicha@chula.ac.th

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

งานบริการและธุรการ

นางชวรีย์ ทาบโลหะ

Ms.Chavaree Tabloha

โทรศัพท์: 02-2187385

อีเมล์: chavaree.T@chula.ac.th

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบุคคล, งานสารบรรณ, อาคารภายนอก)

น.ส.ศศิวัลย์ พรภักดี

Ms.Sasiwan Pronpukdee

โทรศัพท์: 02-218-7396

อีเมล์: sasiwan_dear@hotmail.com

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานสารบรรณ)

นายชานนท์ ปัญญาพงศ์ณรงค์

Mr.Chanon Panyapongnarong

โทรศัพท์: 02-218-7360

อีเมล์: Chanon.P@chula.ac.th

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำนักงาน(งานแผน งบประมาณและงานประกันคุณภาพ)

งานคลังและพัสดุ

น.ส.เรณู เย็นฉ่ำ

Ms.Renu Yencham

โทรศัพท์: 02-218-7395

อีเมล์: rayyen2002@yahoo.com

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.จีราพร เชื้อแก้ว

Ms.Jeeraporn Chuakeaw

โทรศัพท์: 02-218-7393

อีเมล์: grada350@gmail.com

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี-การเงิน)

นางภคมน สุวรรณโกตา

Ms.Pakamon Suwankota

โทรศัพท์: 02-218-7397

อีเมล์: pakamon.S@chula.ac.th

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานพัสดุ)

งานพัฒนาสนับสนุนงานวิจัย

งานบริหารวิจัย

...

โทรศัพท์: 02 218 7387

อีเมล์: ...

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำนักงาน

งานบริการวิชาการ

...

โทรศัพท์: 02 218 7387

อีเมล์: ...

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ

นางจินตนา เอี่ยมอนันต์

Ms.Jintana Eium-anan

โทรศัพท์: 02-218-7403

อีเมล์: jintana.e@chula.ac.th

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (ห้องสมุด)

บุคลากรสมทบ

รศ.ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ

รศ.ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ

โทรศัพท์: 02-2187362

อีเมล์: tsuwattana@yahoo.com

ตำแหน่ง: รองผู้อำยวยการหลักสูตรพัฒนามนุษย์ฯ

น.ส.ราณี หัสสรังสี

Ms.Ranee Hassarungsee

โทรศัพท์: 02-218-7378

อีเมล์: suiranee99@gmail.com

ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานอาวุโส คณะทำงานวาระทางสังคม

นางสุนทรี นาควิโรจน์

Mrs.Soontaree Nakaviroj

โทรศัพท์: 02-218-7364

อีเมล์: soontree@focusweb.org

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประจำ FOCUS

น.ส.อรวรรณ สุขเกษม

Mr.Orawan Sukkasem

โทรศัพท์: 02-218-7327

อีเมล์: ayosukkasam@hotmail.com

ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานบัณฑิตศึกษา