บุคลากร

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางปาริชาต ชิตนุกูล

Mrs. Parichart Chitnukool

โทรศัพท์: 02 218 7398

อีเมล์: pparicha@chula.ac.th

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

งานบริการและธุรการ

นางชวรีย์ ทาบโลหะ

Mrs. Chavaree Tabloha

โทรศัพท์: 02 218 7385

อีเมล์: chavaree.T@chula.ac.th

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (งานบุคคล)

นางสาวศศิวัลย์ พรภักดี

Miss Sasiwan Pronpukdee

โทรศัพท์: 02 218 7396

อีเมล์: sasiwan_dear@hotmail.com

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานสารบรรณ)

นายชานนท์ ปัญญาพงศ์ณรงค์

Mr. Chanon Panyapongnarong

โทรศัพท์: 02 218 7360

อีเมล์: Chanon.P@chula.ac.th

ตำแหน่ง: งานแผนและงบประมาณ (QA)

งานคลังและพัสดุ

นางสาวเรณู เย็นฉ่ำ

Miss Renu Yencham

โทรศัพท์: 02 218 7395

อีเมล์: rayyen2002@yahoo.com

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี

นางภคมน สุวรรณโกตา

Mrs. Pakamon Suwankota

โทรศัพท์: 02 218 7397

อีเมล์: pakamon.S@chula.ac.th

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานพัสดุ)

นางสาวจีราพร เชื้อแก้ว

Ms. Jeeraporn Chuakeaw

โทรศัพท์: 02 218 7393

อีเมล์: grada350@gmail.com

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี)

งานพัฒนาสนับสนุนงานวิจัย

นางสาวฉัตปภา เล่อยิ้ม

Miss Chatpapa Leryim

โทรศัพท์: 02 218 7387

อีเมล์: chatpapa1920@gmail.com

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานวิจัย)

งานบริการวิชาการ

...

โทรศัพท์: 02 218 7387

อีเมล์: ...

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ

นางจินตนา เอี่ยมอนันต์

Mrs. Jintana Eium-anan

โทรศัพท์: 02 218 7403

อีเมล์: jintana.e@chula.ac.th

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ

บุคลากรสมทบ

รศ.ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ

Dr. Suwattana Thadaniti

โทรศัพท์: 02 218 7362

อีเมล์: tsuwattana@yahoo.com

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการหลักสูตร

นางสาวอรวรรณ สุขเกษม

Miss Orawan Sukkasem

โทรศัพท์: 02 218 7327

อีเมล์: ayosukkasam@hotmail.com

ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานบัณฑิตศึกษา

นางสุนทรี นาควิโรจน์

Mrs. Soontaree Nakaviroj

โทรศัพท์: 02 218 7364

อีเมล์: soontree@focusweb.org

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประจำ FOCUS