อาจารย์/นักวิจัย

อาจารย์ ดร.นฤมล อรุโณทัย

Dr. Narumon Arunotai

อ.บ. (วรรณคดีอังกฤษ)

M.A. (มานุษยวิทยา)

Ph.D. (มานุษยวิทยา)

อีเมล์: hnarumon@chula.ac.th

โทรศัพท์: 02 218 7376

ดาวน์โหลด CV

อาจารย์ ดร.พินิจ ลาภธนานนท์

Dr. Pinit Lapthananon

ร.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

M.A. (South-East Asian Studies)

Ph.D. (South-East Asian Studies)

อีเมล์: plaptananon@hotmail.com

โทรศัพท์: 02 218 7361

ดาวน์โหลด CV

อาจารย์ ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน

Dr. Sirichet Sangkaman

L.LB. นิติศาสตร์ (LAW)

IMBA. (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)

Ph.D. Leadership & Human Behavior (Major in I/O Psychology)

อีเมล์: sirichet.s@chula.ac.th

โทรศัพท์: 02 218 7391

ดาวน์โหลด CV

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย

Dr. Unruan Leknoi

ค.บ. (ทุนคุรุทายาท กรมการฝึกหัดครู) เกียรตินิยม

วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)

Ph.D. (Watershed and Environmental Management)

อีเมล์: unruan.t@chula.ac.th

โทรศัพท์: 02 218 7390

ดาวน์โหลด CV

ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล

Dr. Surangrut Jumnianpol

ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

ร.ม. (สาขาการปกครอง)

Ph.D. (Political Science)

อีเมล์: surangrut.j@g.chula.edu

โทรศัพท์: 02 218 7389

ดาวน์โหลด CV

ดร.ศยามล เจริญรัตน์

Dr. Sayamol Charoenratana

ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

มม. (มานุษยวิทยา)

Ph.D. (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)

อีเมล์: saya21@yahoo.com

โทรศัพท์: 02 218 7392

ดาวน์โหลด CV

ดร.มนทกานต์ ฉิมมามี

Dr. Montakarn Chimmamee

ร.บ. (สาขาการปกครอง)

ศศ.ม. (สหสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม)

Ph.D. (สาขาประชากรศาสตร์)

อีเมล์: aeedee_eat@hotmail.com

โทรศัพท์: 02 218 7359

ดาวน์โหลด CV

ดร.อเนกพล เกื้อมา

Dr. Anegpon Kuama

ศษ.บ. (การประถมศึกษา)

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)

อีเมล์: anagpon@gmail.com

โทรศัพท์: 02 218 7388

ดาวน์โหลด CV

ดร.กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล

Dr. Kingkan Jongsukklai

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

ศศ.ม. (สหสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม)

ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)

อีเมล์: kingupdate@yahoo.com

โทรศัพท์: 02 218 7373

ดาวน์โหลด CV

นางสาวสุดธิดา วงศ์สถาพรพัฒน์

Miss Sudthida Wongsathapornpat

ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์ / ภาษาไทย)

อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์)

อีเมล์: sudthida.w@Chula.ac.th

โทรศัพท์: 02 218 7401

ดาวน์โหลด CV

นางสาววิชยา โกมินทร์

Ms. Wichaya Komin

ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน )

M.A. (Sociology)

อีเมล์: wichaya.k@chula.ac.th

โทรศัพท์: 02 218 7381

ดาวน์โหลด CV

นายปกรณ์ เลิศเสถียรชัย

Mr. Pakorn Lertsatienchai

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับสอง

Master of Arts in Society, Science and Technology in Europe (with distinction)

อีเมล์: pakornlerts@hotmail.com

โทรศัพท์: 02 218 7375

ดาวน์โหลด CV

นายบวร ทรัพย์สิงห์

Mr. Borvorn Subsing

กศ.บ. (การศึกษา)

ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)

อีเมล์: Borvorn.S@chula.ac.th

โทรศัพท์: 02 218 7372

ดาวน์โหลด CV

นางสาวพิชญา สุรพลชัย

Ms. Pichaya Surapolchai

รบ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

M.Sc. (Social Policy)

อีเมล์: pichaya.s@hotmail.co.th

โทรศัพท์: 02 218 7397

ดาวน์โหลด CV

ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวกรองกาญจน์ การเนตร

Miss Krongkan Karanet

ช่วยงานวิจัยของ: ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล

นายพลัฏฐ์ อำไพ

Mr. Phalat Ampai

ช่วยงานวิจัยของ: ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล

นางสาวอุษา โคตรศรีเพชร

Miss Usa Kotsripetch

ช่วยงานวิจัยของ: ดร.นฤมล อรุโณทัย

นายพลาเดช ณ ป้อมเพชร

Mr. Paladej Na Pombejra

ช่วยงานวิจัยของ: ดร.นฤมล อรุโณทัย

นางสาวอังคณา ชินเดช

Miss Angkana Chindet

ช่วยงานวิจัยของ: ดร.ศยามล เจริญรัตน์

นางสาวรัศมี เอกศิริ

Miss Rutsamee Eksiri

ช่วยงานวิจัยของ: ดร.ศยามล เจริญรัตน์

นางสาววนิดา คชสาร

Miss Wanida Kotchasarn

ช่วยงานวิจัยของ: นางสาววิชยา โกมินทร์

นางสาวบุษรินทร์ ดวงเด่น

Miss Bussarin Duangden

ช่วยงานวิจัยของ: ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย