อาจารย์/นักวิจัย

อาจารย์ ดร. นฤมล อรุโณทัย

Dr.Narumon Arunotai

อ.บ. (วรรณคดีอังกฤษ)

M.A. (มานุษยวิทยา)

Ph.D. (มานุษยวิทยา)

อีเมล์: hnarumon@chula.ac.th

โทรศัพท์: 02-218-7376

ดาวน์โหลด CV

อาจารย์ ดร.พินิจ ลาภธนานนท์

Dr.Pinit Lapthananon

ร.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

M.A. (South-East Asian Studies)

Ph.D. (South-East Asian Studies),

อีเมล์: plaptananon@hotmail.com

โทรศัพท์: 02-218-7361

ดาวน์โหลด CV

อาจารย์ ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน

Dr.Sirichet Sangkaman

L.LB. นิติศาสตร์ (LAW)

IMBA. บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

Ph.D.Leadership & Human Behavior (Major in I/O Psychology)

อีเมล์: sirichet.s@chula.ac.th

โทรศัพท์: 02-218-7391

ดาวน์โหลด CV

อาจารย์ ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย

Dr.Unruan Leknoi

ค.บ. เกียรตินิยม (ทุนคุรุทายาท กรมการฝึกหัดครู)

วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)

Ph.D. (Watershed and Environmental Management)

อีเมล์: unruan.t@chula.ac.th

โทรศัพท์: 02-218-7390

ดาวน์โหลด CV

ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล

Dr.Surangrat Jumneanpol

ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

ร.ม. (สาขาการปกครอง)

Ph.D (Political Science)

อีเมล์: jgawao@gmail.com

โทรศัพท์: 02-218-7389

ดาวน์โหลด CV

ดร.ศยามล เจริญรัตน์

Dr.Sayamol Charoenratana

ศศ.บ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

มม. (มานุษยวิทยา)

Ph.D. (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน)

อีเมล์: saya21@yahoo.com

โทรศัพท์: 02-218-7392

ดาวน์โหลด CV

ดร.มนทกานต์ ฉิมมามี

Dr.Montakarn Chimmamee

ร.บ. (สาขาการปกครอง)

ศศ.ม. (สหสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม)

Ph.D. (สาขาประชากรศาสตร์)

อีเมล์: aeedee_eat@hotmail.com

โทรศัพท์: 02-218-7359

ดาวน์โหลด CV

ดร.อเนกพล เกื้อมา

Dr.Anegpon Kuama

ศษ.บ (การประถมศึกษา)

ศษ.ม (เทคโนโลยีการศึกษา)

ศษ.ด (เทคโนโลยีการศึกษา)

อีเมล์: anagpon@gmail.com

โทรศัพท์: 02-218-7388

ดาวน์โหลด CV

รัตนา จารุเบญจ

Ms.Ratana Jarubenja

ร.บ. (การปกครอง)

บธ.ม. (การจัดการ)

อีเมล์: ratana.j@chula.ac.th

โทรศัพท์: 0-2218-7375

ดาวน์โหลด CV

สุดธิดา วงศ์สถาพรพัฒน์

Ms.Sudthida Wongsathapornpat

ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์/ภาษาไทย)

อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์)

อีเมล์: sudthida.w@Chula.ac.th

โทรศัพท์: 02-218-7401

ดาวน์โหลด CV

วิชยา โกมินทร์

Ms.Wichaya Komin

ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน )

M.A. (Sociology)

อีเมล์: wichaya.k@chula.ac.th

โทรศัพท์: 02-218-7381

ดาวน์โหลด CV

ดร.กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล

Dr.Kingkan Jongsukklai

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

ศศ.ม. (สหสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม)

ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน)

อีเมล์: kingupdate@yahoo.com

โทรศัพท์: 02-218-7373

ดาวน์โหลด CV

ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย

Pakorn Lertsatienchai

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) วิศวกรรมไฟฟ้า

Master of Arts in Society, Science and Technology in Europe (with distinction)

อีเมล์: pakornlerts@hotmail.com

โทรศัพท์: 02-218-7375

ดาวน์โหลด CV

บวร ทรัพย์สิงห์

Mr.Borvorn Subsing

กศ.บ. (การศึกษา)

ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)

อีเมล์: Borvorn.S@chula.ac.th

โทรศัพท์: 02-218-7372

ดาวน์โหลด CV

พิชญา สุรพลชัย

Ms.Pichaya Surapolchai

รบ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

M.Sc. (Social Policy)

อีเมล์: pichaya.s@hotmail.co.th

โทรศัพท์: 02-218-7397

ดาวน์โหลด CV

ผู้ช่วยนักวิจัย

น.ส.ฒาลัศมา จุลเพชร

Miss. Thalasama Jullapech

ช่วยงานวิจัยของ: ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล

น.ส.กรองกาญจน์ การเนตร

Miss. Krongkan Karanet

ช่วยงานวิจัยของ: ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล

น.ส.ฐานพันธ์ พร้อมจิตต์

Miss Thanaphun Promchit

ช่วยงานวิจัยของ: ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน

น.ส.อาภาภร น่วมถนอม

น.ส.อาภาภร น่วมถนอม

ช่วยงานวิจัยของ: ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน

น.ส.จิตรลดา กิจกมลธรรม

Miss. Chitlala Kijkamonthom

ช่วยงานวิจัยของ: ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน

น.ส.วาสนา ศรีจำปา

Miss. Wassana Srijumpa

ช่วยงานวิจัยของ: ดร.ศยามล เจริญรัตน์

นายพลัฏฐ์ อำไพ

Mr.Phalat Ampai

ช่วยงานวิจัยของ: ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล

น.ส.ปิยกานดา บุญนิธิ

Miss. Piyakanda Boonnithi

ช่วยงานวิจัยของ: ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน

น.ส.ธันย์ชนก นาควิโรจน์

Miss. Thanchanok Nakwirot

ช่วยงานวิจัยของ: ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน

น.ส.วนิดา คชสาร

Miss. Wanida Kotchasarn

ช่วยงานวิจัยของ: วิชยา โกมินทร์

นายเฉลิมวุฒิ น้อยโสภา

Mr. Chelermwut Noisopa

ช่วยงานวิจัยของ: ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย

น.ส.บุษรินทร์ ดวงเด่น

Miss. Bussarin Duangden

ช่วยงานวิจัยของ: ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย

น.ส.กิ่งแก้ว บัวเพชร

Miss. Kingkaew Buaphet

ช่วยงานวิจัยของ: ดร. นฤมล อรุโณทัย

นายพลาเดช ณ ป้อมเพชร

Mr. Paladej Na Pombejra

ช่วยงานวิจัยของ: ดร. นฤมล อรุโณทัย

น.ส.อุษา โคตรศรีเพชร

Miss. Usa Kotsripetch

ช่วยงานวิจัยของ: ดร. นฤมล อรุโณทัย

น.ส.รัศมี เอกศิริ

Miss. Rutsamee Eksiri

ช่วยงานวิจัยของ: ดร.ศยามล เจริญรัตน์

น.ส.อังคณา ชินเดช

Miss. Angkana Chindet

ช่วยงานวิจัยของ: ดร.ศยามล เจริญรัตน์