วีดีทัศน์

อาลัยรัก แด่ ศ.ดร.พัทยา สายหู ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคมคนแรก

ปาฐกถาพิเศษของ ศาสตราจารย์ ดร.พัทยา สายหู
เรื่อง รู้ที่มา . . แต่ไม่รู้ที่ไป
ปาฐกถาในวาระ 42 ปีสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22 เมษายน 2559

อาลัยรัก แด่ ศ.ดร.พัทยา สายหู

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความอาลัยต่อ . .
ศาสตราจารย์ ดร.พัทยา สายหู
ผู้อำนวยการคนแรกของสถาบัน

หมายเหตุ:
วีดีโอฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำศาสตราจารย์ ดร.พัทยา สายหู ในฐานะองค์ปาฐก ในวาระครบรอบ 42 ปีสถาบันวิจัยสังคม
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

Just Fair เทศกาลความเป็นธรรม

28-30 มีนาคม 2556 ตึกมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมสร้างโลกที่เป็นธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล