เอกสารประมวลบทความประกอบการสัมมนา เท่ากันแต่ไม่เท่าเทียม: ความเป็นธรรมทางสังคมในศตวรรษที่ 2

16 November 2015

เนื้อหาโดยย่อ

เอกสารประมวลบทความประกอบการสัมมนา (Proceedings)
โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2557 เรื่อง “เท่ากันแต่ไม่เท่าเทียม: ความเป็นธรรมทางสังคมในศตวรรษที่ 2”


ไฟล์เอกสาร