ระเบียบสถาบันวิจัยสังคม เรื่อง การใช้ห้องประชุม ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการวิจัย ปี 2557

4 November 2015