แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

30 October 2017