แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (บันทึกสำนักบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ ที่ ศธ 0512.2.7.3/สบง.พส.จห./2852/2560 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560)

30 October 2017