การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่วัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะของเมืองเพื่อพลิกฟื้นความเป็นสัปปายะและการเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณให้กับทั่วประเทศ

12 November 2015

ข้อมูลงานวิจัยอย่างย่อ

โครงการวิจัยนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ