การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว กรณีศึกษาจังหวัดยโสธร

12 November 2015

ข้อมูลงานวิจัยอย่างย่อ

โครงการวิจัยนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ