การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ

12 November 2015

ข้อมูลงานวิจัยอย่างย่อ

โครงการวิจัยนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ