เล่าแจ้งแถลงข่าว ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม 2557

3 November 2015