เล่าแจ้งแถลงข่าว ปีที่ 12 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2558

13 November 2015