เล่าแจ้งแถลงข่าว ปีที่ 14 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2560

14 November 2017