เล่าแจ้งแถลงข่าว ปีที่ 11 ฉบับที่ 9 พฤศจิกายน 2557

3 November 2015