เล่าแจ้งแถลงข่าว ปีที่ 11 ฉบับที่ 10 ธันวาคม 2557

3 November 2015