เล่าแจ้งแถลงข่าว ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2556

3 November 2015