เล่าแจ้งแถลงข่าว ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2558

3 November 2015