เล่าแจ้งแถลงข่าว ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 กันยายน 2556

3 November 2015