เล่าแจ้งแถลงข่าว ปีที่ 12 ฉบับที่ 9 กันยายน 2558

3 November 2015