เล่าแจ้งแถลงข่าว ปีที่ 14 ฉบับที่ 9 กันยายน 2560

11 October 2017