การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมงานวิจัยสู่การนำไปใช้ในพื้นที่

ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม และอาจารย์ ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย

บทนำ

การพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ที่มีปัจจัยสำคัญด้านสภาพพื้นที่และสภาพภูมิสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำาเป็นที่ต้องใช้ผลงานวิจัยที่มีการทดลองและวิจัยในเชิงพื้นที่ในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบและแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาของประเทศไทยนั้น มีการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้น้อยมาก หรือไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ เนื่องจากปัญหาในด้านของการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ สู่ผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำาผลงานวิจัยไปใช้แก้ไขปัญหาของเกษตรกรไทยบทความนี้นำเสนอแนวทางและวิธีการในการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมงานวิจัย พร้อมทั้งตัวอย่าง
การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การนำาไปใช้ของชุมชน ซึ่งได้รับการตอบรับและได้รับความสนใจจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ อันนำาไปสู่การทดลองนำาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.ej.eric.chula.ac.th/content/6112/80