เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ วิถีสู่ความยั่งยืนจากคำสอนของพ่อ

ผู้เขียน: อุนเรือน เล็กน้อย

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำเสนอถึงหลักคำสอนและแนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยเพื่อสร้างการกินดีอยู่ดีของประชาชนในแบบที่ “ยั่งยืน” อันนำไปสู่การสร้างความสุขอย่างแท้จริงทั้งในระดับบุคคล สังคม ประเทศ ชาติ โดยในที่นี้ได้นำเสนอถึงหลักคำสอนของพระองค์ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) และเกษตรทฤษฏีใหม่ (The new Theory) พร้อมทั้งบทเรียนตัวอย่างของความสำเร็จจากเกษตรกร ผู้ซึ่งตกหลุมพรางและติดกับดักของทุนนิยมผ่านรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยว เพื่อป้อนตลาด และพลังของกลไกตลาดนั้นเองที่กดดันให้ราคาผลผลิตตกต่ำเขาต้องขาดทุนครั้งแล้วครั้งเล่า จนในที่สุดก็มีหนี้สินจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.ej.eric.chula.ac.th/content/6111/93