แรงกระเพื่อมทางการเมืองที่มีผลต่อแนวคิดอิสรเสรีและความเสมอภาคของโรงเรียนทางเลือก: กรณีศึกษาโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์

ผู้เขียน: ณิชาพัฒน์ เพิ่มทองอินทร์ และกิ่งกาญจน์ จงสุขไกล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงแนวคิดอิสรเสรีและความเสมอภาค ที่ปรากฏผ่านการจัดการศึกษาของโรงเรียนทางเลือก และศึกษาถึงแรงกระเพื่อมทางการเมืองที่มีผลต่อแนวคิดอิสรเสรีและความเสมอภาคของโรงเรียนทางเลือก ตลอดจนทราบถึงแนวทางการจัดการของโรงเรียนทางเลือกต่อการเจริญเติบโตของแนวคิดอิสรเสรีและความเสมอภาคในการตื่นตัวทางการเมืองในสังคมปัจจุบัน กรณีศึกษาโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า การเรียนการสอนเน้นความมีอิสรเสรีของผู้เรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดปรัชญาประสบการณ์นิยมของจอห์น ดิวอี้ โดยวิธีการสำคัญที่ใช้ในการเรียนรู้ของผู้เรียน คือ การกระทำและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในเรื่องของความเสมอภาค พบว่า โรงเรียนได้สั่งสอนให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการมองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ว่าคนเราทุกคนมีค่าในตัวเองเท่า ๆ กัน และสอนให้เรียนรู้ที่จะแบ่งปัน แก่ผู้ที่ด้อยโอกาส

สำหรับแรงกระเพื่อมทางการเมืองที่มีผลต่อแนวคิดอิสรเสรีและความเสมอภาค พบว่า ไม่สามารถส่งผลกระทบกับโรงเรียนมีชัยพัฒนา โดยกระบวนการในการจัดการและรับมือกับแนวความคิดดังกล่าว คือ การที่โรงเรียนมีชัยพัฒนามีเป้าหมายในการผลิตเด็กให้เจริญเติบโต ควบคู่ไปกับคุณธรรม ความดีงาม ด้วยวิถีแห่งสติปัญญา อย่างมีเหตุ มีผล เพื่อที่จะเป็นพลเมืองที่ดีในวิถีประชาธิปไตย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/papojournal/article/view/163862