สถาบันวิจัยสังคมจุฬาฯ ร่วมกับ พอช. จัดทำ “โครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564” ผลระบุความพึงพอใจในระดับมาก

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. จัดทำ “โครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564  ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)” โดยใช้วิธีการสำรวจแบบผสานวิธี คือ ใช้การสำรวจเชิงปริมาณ (ใช้แบบสอบถาม) จากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับบริการหรือกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจาก พอช. จำนวน 1,000 คน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ พอช. ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 (คิดเป็นร้อยละ 86.75) และคณะอนุกรรมการ พอช. จำนวน 103 คน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ พอช. ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 (คิดเป็นร้อยละ 85.75) และสำหรับในเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายเป็นคณะอนุกรรมการที่ให้สัมภาษณ์เชิงลึกรวม 30 คน มีแนวคำถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การศึกษาเป็นเครื่องมือหลัก การเก็บรวบรวมข้อมูลทำในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564  และเนื่องจากการดำเนินงานของ พอช. ในช่วงปี 2564 อยู่ในสถานการณ์โควิด-19  จึงมีเนื้อหาการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในสถานการณ์ในสถานการณ์ดังกล่าวด้วย

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://web.codi.or.th/20211117-28668/

เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564