คนเก็บของเก่า :งานสีเขียวที่มีคุณค่ากับเมือง

การแก้ไขปัญหาขยะของกรุงเทพมหานครด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเก็บและคัดแยกของเก่าที่ต้นทางในระดับชุมชน โดยการดึงศักยภาพของคนเก็บและคัดแยกของเก่า และร้านซื้อของเก่ามาเป็นภาคีของกรุงเทพมหานคร ในการค้นหาและนำวัตถุดิบที่ยังมีค่าอย่างพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ อลูมิเนียม เหล็ก หรือทองแดง มาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่ถูกวิธีสำหรับนำมาเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ให้กับภาคการผลิต

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.isranews.org/article/isranews-article/108243-pr.html

เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565