สุขภาพจิตนักศึกษา วันนี้

มีผลสำรวจ “โครงการ สํารวจพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย” ของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้ทำการสำรวจ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวนทั้งสิ้น 9,050 ชุด จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศ จํานวน 15 แห่ง จาก 5 ภูมิภาค ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ ขอหยิบยกมาเผยแพร่

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://siamrath.co.th/n/406539

เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565