รายงานพิเศษ สัมมนาจัดทำแผนแม่บทพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 7

วันที่ 13 มกราคม 2566 มีการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนายหทัย วสุนันต์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเปิดงานการสัมมนา ฯ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : รายงานพิเศษ สัมมนาจัดทำแผนแม่บทพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ ๗ (edunewssiam.com)

เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566