สำนักงาน กปร.ร่วมกับจุฬาฯ จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2566-2570)

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 นายหทัย วสุนันต์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเปิดงานการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2566-2570) โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ด้านการวิจัย) นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร.พิทยากร ลิ่มทอง อนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. นายทนงศักดิ์ นิลน้อย ประธานเครือข่ายคนรักษ์แฝก เขต 1 พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ด้วย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงาน กปร.ร่วมกับจุฬาฯ จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2566-2570) – นสพ.พิมพ์ไทย (pimthai.co.th)

เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566