คณาจารย์จุฬาฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ผู้ที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมืออันดีด้านวิชาการ แก่กองเศรษฐกิจการแรงงาน”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ และสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมืออันดีด้านวิชาการแก่กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จากการสัมมนาโครงการสัมมนาเครือข่ายด้านวิจัยแรงงาน ประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ณ ห้องรัชโยธิน แกรนด์ ชั้น 20 โรงแรมเดอะบาซาร์ กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

คณาจารย์จุฬาฯ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณมีดังนี้ 

1. รศ.ดร.รัตติยา ภูละออ รองคณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ

2. ดร.ชฏาธาร โอษธีศ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ

3. ดร.กติกา ทิพยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

4. ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาฯ

5. ดร.มนทกานต์ ฉิมมามี สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : คณาจารย์จุฬาฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ผู้ที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมืออันดีด้านวิชาการ แก่กองเศรษฐกิจการแรงงาน” – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (chula.ac.th)

เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566