แผนแม่บท “หญ้าแฝก” ชูรับมือสภาพอากาศสุดขั้ว

ขณะนี้แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2566 – 2570) ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดทำเสร็จสมบูรณ์ พร้อมที่จะขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ฉบับนี้ไปสู่การปฏิบัติตามแนวพระราชดำริการใช้หญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.thaipost.net/news-update/422810/

เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2566