Network Analysis: การวิเคราะห์เคราะห์ เครือรืข่าย ด้วยโปรแกรม Excel (Add-on NODEXL)

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเรื่อง “Network Analysis: การวิเคราะห์เคราะห์เครือข่าย ด้วยโปรแกรม Excel (Add-on NODEXL)” ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 19.00 – 20.30 น. ผ่านระบบ Zoom

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับรหัส Zoom ได้โดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ได้เลยค่ะ 🙏