โลกใหม่กับวิจัยสังคม Ep.22 – 2 มิ.ย. 2024

ฟังย้อนหลังรายการวิทยุ ”โลกใหม่กับวิจัยสังคม“ Ep.22 (ออกอากาศวันที่ 2 มิถุนายน 2567) ในประเด็นดังนี้ 📟

ช่วงที่ 1 คุยนอกกรอบ : “แรงงานนอกระบบในเมือง” กับ คุณสุจิน รุ่งสว่าง

ช่วงที่ 2 สนามปฏิบัติการ : “พลังงานจากขยะ” กับ ดร.พิชาวีร์ เอี่ยมสำอางค์

ช่วงที่ 3 นวัตกรรมสังคม : “องค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอากาศร้อน ภัยแล้ง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”