คนพื้นเมืองกับพื้นที่อนุรักษ์ โดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย