ปี 2553 คู่มือ การจัดทำแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ของรัฐ เล่มที่ 2

คู่มือ การจัดทำแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางปฏิบัติฯ เล่มที่ 2